Usługi Kancelarii

Kancelaria oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz świadczeń z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Najczęściej kancelaria świadczy usługi opisane poniżej, jednakże zajmujemy się także innymi kwestiami związanymi z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w całym zakresie materialnym przedmiotowych ustaw.

Adwokaci i radcowie prawni z kancelarii świadczą także szeroko pojętym postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Nierzadko prawnicy kancelarii kontynuują świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klientów już w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Ma to miejsce na przykład w sytuacjach postępowań sądowych podjętych przez syndyka po ogłoszeniu upadłości. Zespół kancelarii dynamicznie reaguje na zmieniającą się sytuację prawną zarówno dłużnika jak i wierzyciela, dlatego w celu poznania pełnej oferty kancelarii w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych i zajęcia się indywidualną sprawą zachęcamy do kontaktu.

Zbadanie sprawy pod kątem zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. „upadłość konsumencka”) i złożenie samego wniosku​

Prawo upadłościowe przewiduje specjalny tryb postępowania w przypadku, gdy zadłużony konsument chce uregulować swoje zobowiązania względem wierzycieli. Celem takiego postępowania jest bardziej „oddłużenie” osoby fizycznej niż przeprowadzenie w stosunku do niej egzekucji uniwersalnej, jak ma to miejsce w sytuacji, gdy upadłym jest przedsiębiorca. Oferta prawników z naszej kancelarii dotyczy w szczególności przeanalizowania stanu zobowiązań Klienta, jego zdolności zarobkowych czy skali zadłużenia i na tej podstawie przygotowanie opinii prawnej o zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

Zastępowanie Klienta przed sądami i innymi organami postępowania upadłościowego

Na każdym etapie postępowania, zarówno adwokaci jak i radcowie prawni mają stosowne uprawnienia do zastępowania zarówno dłużnika jak i wierzyciela w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i w postępowaniu upadłościowym – należy bowiem rozróżnić te dwa etapy procedury upadłościowej, gdyż sprawa o ogłoszenie upadłości polega na zbadaniu przesłanek pozwalających na ogłoszenie samego faktu upadłości, natomiast postępowanie upadłościowe toczy się głównie przed syndykiem masy upadłości i polega na zgłoszeniu wierzytelności, przygotowaniu planu spłaty i zatwierdzeniu go przez sąd.

Nasi prawnicy posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań i występowania w imieniu Klienta zarówno przed sądem upadłościowym jak i syndykiem. W toku zastępowania Klienta wielokrotnie dochodzi do sytuacji, że adwokaci i radcowie prawni przygotowują dodatkowe pisma, opinie, wnioski czy środki odwoławcze i zaskarżenia.

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

W głównej mierze postępowanie opisane w ustawie prawo upadłościowe jest skierowane do przedsiębiorców, zarówno wierzycieli jak i dłużników. Ci pierwsi mają swój interes prawny w tym, aby odzyskać swoją wierzytelność, natomiast celem dłużników jest najbezpieczniejsze przeprowadzenie oddłużenia i, w miarę możliwości, zachowanie przedsiębiorstwa. Abstrahując od tego, że ustawa nakłada obowiązek zgłoszenia upadłości przy wystąpieniu do tego przesłanek, to postępowanie upadłościowe jest także swoistym narzędziem w celu przywrócenia płynności finansowej dłużnika (lecz nie tak skutecznym jak postępowanie restrukturyzacyjne).

Prawnicy z naszej kancelarii zajmują się profesjonalnym przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia takiego postępowania.

Zgłoszenie wierzytelności syndykowi

Pewną nowością wprowadzoną przez ostatnie nowelizacje ustawy o prawie upadłościowym jest to, że wszelkie wierzytelności zgłasza się syndykowi, a nie jak dotychczas sędziemu-komisarzowi. Celem regulacji jest przyspieszenie i usprawnienie postępowania. Ostatecznie to i tak syndyk przygotowuje plan spłaty wierzycieli oraz plan podziału funduszów masy upadłości, więc zamiast przekazywać zgłoszenie przez sędziego-komisarza do syndyka, zgłoszenie to od razu trafia do syndyka. W zasadzie zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela jest najczęściej pierwszym krokiem w celu ochrony swoich praw w postępowaniu upadłościowym. 

Przygotowana likwidacja (tzw. „pre-pack)

Usługi adwokatów i radców prawnych obejmują także sporządzenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Wniosek taki można dołączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości. Do wniosku takiego należy dołączyć także stosowne dokumenty księgowe określone przepisami prawa upadłościowego. W zasadzie przygotowana likwidacja jest instrumentem pozwalającym na zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika. W takim wypadku inwestor (podmiot, który nabędzie przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część) musi wpłacić odpowiednie wadium, a po zatwierdzeniu wniosku, może nabyć przedmiot likwidacji, oczywiście przy uwzględnieniu regulacji ustawowych. Korzyścią płynącą z takiego typu działania jest „usprawnienie” procesu – dłużnik zbywa składniki majątkowe i dzięki temu może uregulować zobowiązania, a jego przedsiębiorstwo pozostaje zachowane. 

Pomoc prawna na najwyższym poziomie

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne jakiego potrzebujesz.

Zarzuty do planu podziału funduszów masy upadłości

Po tym jak syndyk dokona likwidacji masy upadłości, przygotuje plan podziału funduszów masy upadłości. Następnie plan trafia do sędziego-komisarza, który może do niego wnosić poprawki i zlecać syndykowi dokonanie konkretnych zmian. Plan podziału zostaje obwieszczony, a z jego treścią można zapoznać się w sekretariacie sądu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o planie podziału można wnieść zarzuty co do planu podziału funduszów masy.

Rolą adwokata lub radcy prawnego jest taka analiza planu podziału, aby w pełni odpowiadało to interesom majątkowym Klienta. W razie braku takiego zabezpieczenia, prawnik w imieniu Klienta wniesie zarzuty do planu podziału. Warto zauważyć, że jeżeli nie wniesiono zarzutów, to sędzia-komisarz zatwierdza plan podziału w drodze postanowienia i jako takie podlega ono wykonaniu. 

Przygotowanie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Adwokaci i radcowie prawni świadczą usługi także w zakresie innych postępowań restrukturyzacyjnych, jak na przykład w ramach przyspieszonego postępowania układowego, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Zaletą tego postępowania jest to, że majątek dłużnika jest chroniony przed egzekucjami komorniczymi z mocy samego prawa, ale kosztem zarządu nad jego majątkiem.  

Sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania układowego

Celem przeprowadzenia postępowania układowego jest umożliwienie dłużnikowi zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie to jest podyktowane głównie tym przedsiębiorcom, którzy pozostają w sporach ze swoimi kontrahentami, gdyż może być prowadzone w sytuacji, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Postępowanie układowe wieńczy głosowanie nad układem, podobnie jak w przyspieszonym postępowaniu, jeśli wierzyciele przyjmą propozycje, a układ zostanie zatwierdzony przez sąd, to następnie zaczyna się wykonywanie tego układu, nad czym czuwa nadzorca.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Ostatni z trybów postępowania restrukturyzacyjnego polega na przeprowadzeniu działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Jest to bardzo charakterystyczny rodzaj postępowania, gdyż zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym, działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Ta odmienność w stosunku do innych rodzajów postępowań odnosi się w głównej mierze do pojęcia „działań faktycznych”, które nie występują w innych trybach. Dłużnik zostaje odsunięty od zarządzania przedsiębiorstwem, które przechodzi pod władzę zarządcy. Postępowanie to jest wieloaspektowe i bardzo szerokie. Zarządca ma prawo do dokonywania wszelkich działań faktycznych w ramach przedsiębiorstwa – na przykład redukować zatrudnienie, odstępować od umów, zmieniać strategię biznesową przedsiębiorstwa czy upłynniać majątek. Ingerencja ta ma na celu uzdrowienie przedsiębiorstwa i wyprowadzenie je ze stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. 

Opinia prawna i rekomendacja co do działań zmierzających do restrukturyzacji

Prawnicy kancelarii świadczą na rzecz Klientów usługi związane z przygotowywaniem ekspertyz i opinii prawnych określających zalety, wady i ryzyka wszczęcia konkretnych postępowań restrukturyzacyjnych kierując się jak najpełniejszą realizacją interesu Klienta i zabezpieczeniem jego praw majątkowych.

Kancelaria Prawna 
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne